ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระครูสารธรรมวิจิตร
รจร.
วัดกกต้อง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระกัณหา
รจร.
วัดวาปีปุณฑริการาม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระชวน
รจร.
วัดตาลกุด  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูคณิศรกิจจานุยุต
รจร.
วัดคณิศรธรรมิการาม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระมหากังวาฬไพร
รจร.
วัดธาตุมหาชัย  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูศรีธีราภิวัฒน์
รจร.
วัดธาตุเรณู  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูประสิทธิ์สรการ สุวิทย์
รจร.
วัดศรีชมภู  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูประกาศสุตคุณ
รจร.
วัดศรีสว่าง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  8  รูป