ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระมหาศิริวัฒน์
ผจร.
วัดมหาธาตุ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระทวีศักดิ์
ผจร.
วัดกลาง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระใบฎีกามานัต
ผจร.
วัดกลาง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระสุวิทย์
ผจร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอเมือง
Tel : -

พระทองคิด
ผจร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูอุทัยปทุมาภรณ์
ผจร.
วัดโอกาส  อำเภอเมือง
Tel : -

พระมหาพรพิทักษ์
ผจร.
วัดสว่างสุวรรณาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูสังฆรักษ์สมบูรณ์
ผจร.
วัดสว่างสุวรรณาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระปลัดธนเทพ
ผจร.
วัดกกต้อง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระสมุห์พิชิตพล
ผจร.
วัดกกต้อง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอนุวัจน์
ผจร.
วัดธาตุปุ่น  อำเภอเมือง
Tel : -

พระพงษ์เดช
ผจร.
วัดพระยอดเมืองขวาง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระพงษ์สิริ
ผจร.
วัดป่ามหาวัน  อำเภอเมือง
Tel : -

พระวิญญู
ผจร.
วัดอดิศัยวนาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระสมุห์ภานุวัช
ผจร.
วัดหัวดอน  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระสุริยา
ผจร.
วัดหนองสะโน  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูปลัดพินิจ
ผจร.
วัดมรุกขนคร  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระสมุห์หนูกาญ
ผจร.
วัดโพนแพง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูพิพัฒน์เจติยานุกิจ
ผจร.
วัดธาตุศรีคุณ  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูปัญญาปทุมาภรณ์
ผจร.
วัดธาตุศรีคุณ  อำเภอนาแก
Tel : -

พระสมุห์ปิยะพงษ์
ผจร.
วัดศรีจำปา  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูวิธูรธรรมานุกิจ
ผจร.
วัดภูพานอุดมธรรม  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูสังฆรักษ์ปรีดา
ผจร.
วัดพระซอง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระธีระ
ผจร.
วัดโพธิ์เจริญ  อำเภอนาแก
Tel : -

พระโกสี
ผจร.
วัดสุมงคล  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระสมุห์ทรัพย์ชนะชัย
ผจร.
วัดป่าประชาสันติ  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระประไพร
ผจร.
วัดหนองผักแว่น  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระสุริยันต์
ผจร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระมานะ
ผจร.
วัดศรีสะอาด  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระสมุห์วิทยา
ผจร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระใบฎีกามงคล
ผจร.
วัดศรีสวาสดิ์  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูปลัดลือชัย
ผจร.
วัดศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูสุศีลสังวร
ผจร.
วัดคณิศรธรรมิการม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระจันทร์หอม
ผจร.
วัดปทุมถาวร  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระใบฎีกาวัชรินทร์
ผจร.
วัดศรีบัวบาน  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระใบฎีกาอธิกรณ์
ผจร.
วัดธาตุมหาชัย  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระสมหวัง
ผจร.
วัดป่ามหาชัย  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระถาวร
ผจร.
วัดจอมแจ้ง  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูปลัดวีระพงษ์
ผจร.
วัดธาตุเรณู  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูสังฆรักษ์ศักดิ์สิทธิ์
ผจร.
วัดธาตุเรณู  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระใบฎีกาทนงเกียรติ
ผจร.
วัดศรีผึ้งวิทยาราม  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระปลัดอภิชาติ
ผจร.
วัดสระแก้ว  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูโกวิทประสิทธิคุณ
ผจร.
วัดธาตุประสิทธิ์  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระชินพงษ์
ผจร.
วัดธาตุประสิทธิ์  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระสมพร ป.
ผจร.
วัดธาตุประสิทธิ์  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระสบาย
ผจร.
วัดศรีชมภู  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูใบฎีกาอมรศักดิ์
ผจร.
วัดศรีชมภู  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระเตียง
ผจร.
วัดศรีชมภู  อำเภอนาหว้า
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  48  รูป