ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระเทพวรมุนี
พระอุปัชฌาย์
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระราชรัตนากร
พระอุปัชฌาย์
วัดธาตุเรณู  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระราชสิริวัฒน์
พระอุปัชฌาย์
วัดสว่างสุวรรณาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูวิชิตพัฒนคุณ
พระอุปัชฌาย์
วัดกกต้อง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูศรีปริยัติการ
พระอุปัชฌาย์
วัดโอกาส  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูโพธิกิจวิมล
พระอุปัชฌาย์
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูกิตติสุตานุยุต
พระอุปัชฌาย์
วัดมหาธาตุ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูปริยัติโพธิคุณ
พระอุปัชฌาย์
วัดน้อยโพธิ์คำ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูสุทธิธรรมวัฒน์
พระอุปัชฌาย์
วัดโนนสะอาด  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูโกศลพัฒนพิธาน
พระอุปัชฌาย์
วัดวาปีปุณฑริการาม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูถิรสีลาภรณ์
พระอุปัชฌาย์
วัดศรีคุณเมือง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูปัญญาพนมกิจ
พระอุปัชฌาย์
วัดเทพพนม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูพิพิธโพธิธรรม
พระอุปัชฌาย์
วัดสระพังทอง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูปทุมสิทธิวัฒน์
พระอุปัชฌาย์
วัดศรีบัวบาน  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูสารธรรมานุรักษ์
พระอุปัชฌาย์
วัดหนองบัวคำ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระใบฎีกามานัต ธมฺมทินฺโน
พระอุปัชฌาย์
วัดกลาง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูสุวิมลธรรมสถิต
พระอุปัชฌาย์
วัดหัวบึงทุ่ง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระศรีวิสุทธิเมธี
พระอุปัชฌาย์
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูโสภณภาวนานุสิฐ
พระอุปัชฌาย์
วัดมรุกขนคร  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูปัญญาวัฒนคุณ
พระอุปัชฌาย์
วัดพุทธสีมา  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระมหาสังข์ สงฺฆญาโณ
พระอุปัชฌาย์
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูสุตวรวัฒน์
พระอุปัชฌาย์
วัดหนองสะโน  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูกิตติสารพิพัฒน์
พระอุปัชฌาย์
วัดโพนแพง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูรัตนธรรมนาท
พระอุปัชฌาย์
วัดขอนกอง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูสิริปุญญโสภณ
พระอุปัชฌาย์
วัดกุญชร  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูธรรมสารวิลาส
พระอุปัชฌาย์
วัดศรีชมชื่น  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูอุดมกิจพิพัฒน์
พระอุปัชฌาย์
วัดคามวาสี  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูบวรโพธิวัฒน์
พระอุปัชฌาย์
วัดธาตุศรีคุณ  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูกิตติพัฒนสุนทร
พระอุปัชฌาย์
วัดศรีจำปา  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูโกศลสุวรรณกิจ
พระอุปัชฌาย์
วัดจอมแจ้ง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูวรสารโสภิต
พระอุปัชฌาย์
วัดเหนือท่าจำปา  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูสุวรรณนพคุณ
พระอุปัชฌาย์
วัดเหนือบัวรพา  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูวรพิพัฒนกิจ
พระอุปัชฌาย์
วัดพระซอง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระมหาวรพุธ ฐานิโย
พระอุปัชฌาย์
วัดศรีเฉลียวนภาลัย  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูคัมภีร์มงคลกิจ
พระอุปัชฌาย์
วัดทุ่งศรีมงคล  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูวิชิตวรเขต
พระอุปัชฌาย์
วัดศรีสะอาด  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูสันติประชานาถ
พระอุปัชฌาย์
วัดป่าประชาสันติ  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระครูสิริปัญญาวิชัย
พระอุปัชฌาย์
วัดศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูศรีธรรมประยุทธ์
พระอุปัชฌาย์
วัดศรีสมบูรณ์  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูไพโรจน์โพธาภิรักษ์
พระอุปัชฌาย์
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูโพธิคุณสถิต
พระอุปัชฌาย์
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูวิจิตรสุตาธิคุณ
พระอุปัชฌาย์
วัดวัดบ้านปฏิรูป  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูสมุห์ชีวา ฐ่านุตฺตโร
พระอุปัชฌาย์
วัดวัดทรายคำ  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระปลัดศักดิ์ศรี จนฺทวํโส
พระอุปัชฌาย์
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์ ดร.
พระอุปัชฌาย์
วัดปทุมาราม  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระครูปิยปัญโญภาส
พระอุปัชฌาย์
วัดมโนธรรมทาน  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระครูสุนันท์ธรรมสถิต
พระอุปัชฌาย์
วัดคณิศรธรรมิการาม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์
พระอุปัชฌาย์
วัดธาตุมหาชัย  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูเมธีธรรมประโชติ
พระอุปัชฌาย์
วัดกุตาไก้เหนือ  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูศรีธรรมากร
พระอุปัชฌาย์
วัดห้วยไหล่  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูอรุณสุตาภรณ์
พระอุปัชฌาย์
วัดจอมแจ้ง  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูธรรมวงศ์วินิต
พระอุปัชฌาย์
วัดปัจฉิมาวาส  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูศรีธีราภิวัฒน์
พระอุปัชฌาย์
วัดโนนสวัสดิการาม  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูบูรพาธรรมปทีป
พระอุปัชฌาย์
วัดบูรพาราม  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูปริยัติรัตนานุยุต
พระอุปัชฌาย์
วัดสระแก้ว  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูกิตติธรรมรัต
พระอุปัชฌาย์
วัดศรีสำโรง  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ
พระอุปัชฌาย์
วัดธาตุประสิทธิ์  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูโพธิธรรมาภิรัต
พระอุปัชฌาย์
วัดโพธิ์เครือ  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูวิมลบุญวัฒน์
พระอุปัชฌาย์
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระมหาชัยวุฒิ พุทฺธวโร
พระอุปัชฌาย์
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูประสิทธิ์สรการ สุวิทย์
พระอุปัชฌาย์
วัดศรีชมภู  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูบวรธรรโมภาส
พระอุปัชฌาย์
วัดศรีสว่าง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระครูสิริโพธาภิวัฒน์
พระอุปัชฌาย์
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระครูสุวรรณบุญรังษี
พระอุปัชฌาย์
วัดศรีทอง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระครูรัตนคุณาวสัย
พระอุปัชฌาย์
วัดยอดแก้ว  อำเภอนาทม
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  65  รูป