ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระครูวิชิตพัฒนคุณ
จอ.เมืองนครพนม
วัดกกต้อง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูสุวิมลธรรมสถิต
จอ.ธาตุพนม
วัดหัวบึงทุ่ง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูสิริปุญญโสภณ
รก.จอ.ท่าอุเทน
วัดกุญชร  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูบวรโพธิวัฒน์
จอ.นาแก
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูวิชิตวรเขต
จอ.วังยาง
วัดธาตุศรีคุณ  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์ ดร.
จอ.บ้านแพง
วัดปทุมาราม  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระครูสิริปัญญาวิชัย
จอ.ศรีสงคราม
วัดศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูสุนันท์ธรรมสถิต
จอ.ปลาปาก
วัดคณิศรธรรมิการาม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูธรรมวงศ์วินิต
จอ.เรณูนคร
วัดปัจฉิมาวาส  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ
จอ.นาหว้า
วัดธาตุประสิทธิ์  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูบวรธรรโมภาส
จอ.โพนสวรรค์
วัดศรีสว่าง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระครูรัตนคุณาวสัย
จอ.นาทม
วัดยอดแก้ว  อำเภอนาทม
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  12  รูป