ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระครูศรีปริยัติการ
รจอ.เมืองนครพนม
วัดโอกาส  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูกิตติสุตานุยุต
รจอ.เมืองนครพนม
วัดมหาธาตุ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระศรีวิสุทธิเมธี
รจอ.ธาตุพนม
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูโสภณภาวนานุสิฐ
รจอ.ธาตุพนม
วัดมรุกขนคร  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูกิตติพัฒนสุนทร
รจอ.นาแก
วัดศรีจำปา  อำเภอนาแก
Tel : -

พระมหาวรพุธ
รจอ.นาแก
วัดศรีเฉลียวนภาลัย  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูปิยปัญโญภาส
รจอ.บ้านแพง
วัดมโนธรรมทาน  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระครูศรีธรรมประยุทธ์
รจอ.ศรีสงคราม
วัดศรีสมบูรณ์  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์
รจอ.ปลาปาก
วัดธาตุมหาชัย  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูศรีธีราภิวัฒน์
รจอ.เรณูนคร
วัดโนนสวัสดิการาม  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูบูรพาธรรมปทีป
รจอ.เรณูนคร
วัดบูรพาราม  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูโพธิธรรมาภิรัต
รจอ.นาหว้า
วัดโพธิ์เครือ  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูสิริโพธาภิวัฒน์
รจอ.โพนสวรรค์
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  13  รูป