ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระครูสารธรรมวิจิตร
เลข.จอ.เมืองนครพนม
วัดกกต้อง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระมหาเอกพล
เลข.จอ.ธาตุพนม
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูพิพัฒน์เจติยานุกิจ
เลข.จอ.นาแก
วัดธาตุศรีคุณ  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูเมธีศาสนธำรง
เลข.จอ.วังยาง
วัดวังโน  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระครูสังฆรักษ์สิรภพ
เลข.จอ.บ้านแพง
วัดหัวดอน  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระมหาเวียน
เลข.จอ.ศรีสงคราม
วัดเหนือวิชัยพัฒนาราม  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระปลัดวงค์ประจักร
เลข.จอ.ปลาปาก
วัดโนนคูน  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระปลัดสุภรณ์
เลข.จอ.เรณูนคร
วัดนายอน้อย  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูประสิทธิ์สรการ สุวิทย์
เลข.จอ.นาหว้า
วัดศรีชมภู  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูประกาศสุตคุณ
เลข.จอ.โพนสวรรค์
วัดศรีสว่าง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

เจ้าอธิการไพยงค์
เลข.จอ.นาทม
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอนาทม
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  11  รูป