ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระครูปทุมสิทธิวัฒน์
เลข.รจอ.เมืองนครพนม
วัดศรีบัวบาน  อำเภอเมือง
Tel : -

พระมหาประกาย
เลข.รจอ.เมืองนครพนม
วัดมหาธาตุ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระปลัดชาญวิทย์
เลข.รจอ.ธาตุพนม
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระมหาวราวุฒิ
เลข.รจอ.ธาตุพนม
วัดมรุกขนคร  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระมหาปรัชญา
เลข.รจอ.ท่าอุเทน
วัดโพธิ์ไชย  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระสมุห์อนุสิทธิ์
เลข.รจอ.นาแก
วัดอัมพวัน  อำเภอนาแก
Tel : -

พระสมุห์ปิยะพงษ์
เลข.รจอ.นาแก
วัดศรีชมภูดาลัย  อำเภอนาแก
Tel : -

พระพงษ์ศักดิ์
เลข.รจอ.บ้านแพง
วัดเจริญศิลป์  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอธิการทองใบ
เลข.รจอ.ศรีสงคราม
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระใบฎีกาอธิกรณ์
เลข.รจอ.ปลาปาก
วัดธาตุมหาชัย  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูสังฆรักษ์ศักดิ์สิทธิ์
เลข.รจอ.เรณูนคร
วัดธาตุเรณู  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระประนมรักษ์
เลข.รจอ.เรณูนคร
วัดศรีธนนชัย  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระนเรศ
เลข.รจอ.นาหว้า
วัดโพธิ์เครือ  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระไมตรี
เลข.รจอ.โพนสวรรค์
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  14  รูป