ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระเทพวรมุนี
จล.
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระศรีวิสุทธิเมธี
ผจล.วัดพระธาตุพนม
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระมหาปริญญา
ผจล.
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูสุตเจติยานุรักษ์
ผจล.
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูพนมปรีชากร
ผจล.
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูพนมเจติยานุรักษ์
ผจล.
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระศรีวิสุทธิเมธี
ผจล.
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระมหาเลอเดช
ผจล.
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูสิริเจติยานุกิจ
ผจล.
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระมหาเสรี
ผจล.
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูสุธรรมเจติยาภรณ์
ผจล.
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระมหากมลชัย
ผจล.
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูธรรมธรเวชยันต์
ผจล.
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระมหาอารีย์
ผจล.
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  14  รูป