ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระปลัดสุวิทย์
เลข.จต.ในเมือง เขต ๑
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอเมือง
Tel : -

พระเกียรติศักดิ์
เลข.จต.ในเมือง เขต ๒
วัดอดิศัยวนาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระชานนท์
เลข.จต.อาจสามารถ
วัดศรีบัวบาน  อำเภอเมือง
Tel : -

พระสมุห์พิชิตพล
เลข.จต.หนองญาติ เขต ๑
วัดกกต้อง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการนิรัญ
เลข.จต.หนองญาติ เขต ๒
วัดธาตุปุ่น  อำเภอเมือง
Tel : -

พระมหาวรุฒ
เลข.จต.นาราชควาย เขต ๑
วัดวัดสว่างสุวรรณาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระสกล
เลข.จต.นาราชควาย เขต ๒
วัดศรีบัวบาน  อำเภอเมือง
Tel : -

พระปรีชา
เลข.จต.นาทราย เขต ๑
วัดโพนแก้ว  อำเภอเมือง
Tel : -

พระสมบิน
เลข.จต.โพธิ์ตาก
วัดโคกกุง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระกรฤต
เลข.จต.บ้านผึ้ง
วัดศรีบัวบาน  อำเภอเมือง
Tel : -

พระพงษ์เดช
เลข.จต.กุรุคุ
วัดพระยอดเมืองขวาง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระจัด
เลข.จต.วังตามัว
วัดวังตามัว  อำเภอเมือง
Tel : -

พระดาวรุ่ง
เลข.จต.ท่าค้อ เขต ๑
วัดโนนสะอาด  อำเภอเมือง
Tel : -

พระวัฒนา
เลข.จต.ท่าค้อ เขต ๒
วัดมหาธาตุ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระศุภชัย
เลข.จต.ขามเฒ่า เขต ๑
วัดพุทธยาภิบาล  อำเภอเมือง
Tel : -

พระประดิษฐ์
เลข.จต.ขามเฒ่า เขต ๒
วัดปทุมธรรมาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระธีรเดช
เลข.จต.คำเตย เขต ๑
วัดพุทธยาภิบาล  อำเภอเมือง
Tel : -

พระกัณหา
เลข.จต.ดงขวาง
วัดวาปีปุณฑริการาม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระวิญญู
เลข.จต.บ้านกลาง
วัดอดิศัยวนาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระชัยณรงค์
เลข.จต.ธาตุพนม
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระใบฎีกาวุฒิพงษ์
เลข.จต.ฝั่งแดง
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการพิษนุ
เลข.จต.น้ำก่ำ เขต ๑
วัดดอนสวรรค์  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระสงคราม
เลข.จต.พระกลางทุ่ง
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูสมุห์ธีรชัย
เลข.จต.แสนพัน
วัดมรุกขนคร  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระสุริยา
เลข.จต.ดอนนางหงส์
วัดดอนนางหงส์  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการธสิมมา
เลข.จต.นาหนาด
วัดหนองกุดแคน  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระศราวุธ
เลข.จต.ท่าอุเทน
วัดโพธิ์ไชย  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระโกวิทย์
เลข.จต.ท่าจำปา เขต ๒
วัดศรีสวัสดิ์  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระทวีศิลป์
เลข.จต.ไชยบุรี เขต ๒
วัดไตรภูมิ  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระธนัญชัย
เลข.จต.โนนตาล เขต ๑
วัดโพนแก้ว  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการมิตร
เลข.จต.รามราช เขต ๑
วัดศรีสัตตนาค  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระสุนทร
เลข.จต.รามราช เขต ๒
วัดโพนหัวโสก  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูวรสิทธิ์สุนทร
เลข.จต.คำพี้
วัดไทรงาม  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูสังฆรักษ์ปรีดา
เลข.จต.นาคู่
วัดพระซอง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการกงจัน
เลข.จต.หนองสังข์
วัดศรีเจริญสุข  อำเภอนาแก
Tel : -

พระวิชัย
เลข.จต.พิมาน
วัดกัณฑิศรีวราราม  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอนุศิษฏ์
เลข.จต.ก้านเหลือง
วัดธาตุศรีคุณ  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอำนวย
เลข.จต.นาแก-บ้านแก้ง
วัดภูพานอุดมธรรม  อำเภอนาแก
Tel : -

พระวุฒิศิลป์
เลข.จต.พุ่มแก
วัดส้างพระอินทร์  อำเภอนาแก
Tel : -

พระณัฐพนธ์
เลข.จต.หนองบ่อ
วัดศรีเฉลียวนภาลัย  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการอุเบกข์
เลข.จต.สีชมพู
วัดโพนธิ์สว่าง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระสมุห์ทรัพย์ชนะชัย
เลข.จต.นาเลียง
วัดโพธิ์เจริญ  อำเภอนาแก
Tel : -

พระใบฎีกาสุทิน
เลข.จต.วังยาง
วัดแสงสว่าง  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระปลัดจะตุพล
เลข.จต.ยอดชาด-หนองโพธิ์
วัดโพนสวรรค์  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระอธิการแสนสิงห์
เลข.จต.โคกสี
วัดคำภิณีวรรณ์  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระปลัดธนากร
เลข.จต.บ้านแพง
วัดพืชมงคลธรรมรักษ์  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระนิติพงษ์
เลข.จต.นางัว
วัดสมประสงค์วนาราม  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระวรากรณ์
เลข.จต.นาเข
วัดศรีมงคล  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระธนะวัฑ
เลข.จต.โพนทอง
วัดศรีมงคล  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอนิรุทธิ์
เลข.จต.ศรีสงคราม
วัดเหนือวิชัยพัฒนาราม  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระสุมพล
เลข.จต.นาคำ เขต ๑
วัดดำดวน  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระไพทูล
เลข.จต.นาคำ เขต ๒
วัดจอมแจ้ง  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการวันชัย
เลข.จต.บ้านข่า-สามผง
วัดจำปา  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระระวี
เลข.จต.บ้านเอื้อง-โพนสว่าง เขต ๑
วัดทรายศรี  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระรุ่งธรรม
เลข. จต.หาดแพง
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระชาครสิทธิ
เลข.จต.บ้านเอื้อง-โพนสว่าง เขต ๒
วัดทรายศรี  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอนุชา
เลข.จต.นาเดื่อ
วัดทรายศรี  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระนัฐพล
เลข.จต.ท่าบ่อสงคราม
วัดศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระพูลศักดิ์
เลข.จต.ปลาปาก เขต ๒
วัดโสมนัสไชยาวาส  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระสมิทธ์
เลข.จต.หนองฮี เขต ๑
วัดคณิศรธรรมิการาม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอภิวัฒน์
เลข.จต.หนองฮี เขต ๒
วัดดำรงเมธาราม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระสากล
เลข.จต.โคกสูง
วัดคณิศรธรรมิการาม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระสุริยัน
เลข.จต.กุตาไก้
วัดกุตาไก้เหนือ  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระใบฎีกาวัชรินทร์
เลข.จต.นามะเขือ
วัดศรีบัวบาน  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระวรวิทย์
เลข.จต.โคกสว่าง
วัดสามัคคีธรรม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระมหานิรันดร์
เลข.จต.มหาชัย
วัดธาตุมหาชัย  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระไกรลาส
เลข.จต.หนองเทาใหญ่
วัดโพธิ์ศรีสมภิบาน  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระนรพนธ์
เลข.จต.เรณู
วัดโนนสวรรค์  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระสมโภชน์
เลข.จต.เรณูใต้
วัดบ่อสะอาด  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูใบฎีกาสมพงษ์
เลข.จต.โพนทอง
วัดเนรัญชราราม  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระโชคศักดิ์
เลข.จต.หนองย่างชิ้น
วัดสุวรรณวนาราม  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการบัณฑิต
เลข.จต.นางาม เขต ๑
วัดสวรรค์ทอง  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระสิทธิเดช
เลข.จต.นางาม เขต ๒
วัดเกษตราราม  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการพงษ์ศักดิ์
เลข.จต.ท่าลาด
วัดโนนสว่าง  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระสมุห์พรชัย
เลข.จต.นาขาม
วัดสว่างมุจลินทร์  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระปลัดอภิชาติ
เลข.จต.โคกหินแฮ่
วัดสระแก้ว  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระปริทัศน์
เลข.จต.นาหว้า
วัดจอมแจ้ง  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระสบาย
เลข.จต.นางัว เขต ๒
วัดศรีชมภู  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการกรมพวา
เลข.จต.บ้านเสียว
วัดศรีโพธิ์ชัย  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระมหาอรรถพล
เลข.จต.นางัว เขต๑
วัดศิริมงคล  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระใบฎีกา นัฐพล
เลข.จต.เหล่าพัฒนา
วัดศรีชมภู  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระชินพงษ์
เลข.จต.นาคูณใหญ่
วัดธาตุประสิทธิ์  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอภิชิต
เลข.จต.ท่าเรือ
วัดศรีมงคล  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระนาวา
เลข.จต.นาหัวบ่อ
วัดศรีบัวบาน  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระตะวัน
เลข.จต.บ้านค้อ เขต ๒
วัดสว่าง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระพะเยาว์
เลข.จต.โพนบก-นาใน
วัดโพธิ์ตาก  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระรัฐพงศ์
เลข.จต.นาขมิ้น เขต ๒
วัดศรีสว่าง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระสิทธิชัย
เลข.จต.นาขมิ้น เขต ๑
วัดขามเตี้ยใหญ่  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระศิริศักดิ์
เลข.จต.โพนจาน
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระดนุชา
เลข.จต.โพนสวรรค์
วัดสิมมา  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระเทวิน
เลข.จต.บ้านค้อ เขต ๑
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระไพ
เลข.จต.หนองซน
วัดศรีบุญสงฆ์  อำเภอนาทม
Tel : -

พระสาคร
เลข.จต.นาทม
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอนาทม
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  93  รูป