ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระครูโพธิกิจวิมล
จต.ในเมืองเขต ๑
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูปริยัติโพธิคุณ
จต.ในเมืองเขต ๒
วัดน้อยโพธ์คำ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการชนะ
รก.จต.อาจสามารถ
วัดมงคลบุรีศักดาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูสารธรรมวิจิตร
จต.หนองญาติ เขต ๑
วัดกกต้อง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูสารธรรมานุรักษ์
จต.หนองญาติ เขต ๒
วัดหนองบัวคำ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระมหาพรพิทักษ์
จต.นาราชควาย เขต ๑
วัดสว่างสุวรรณาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูปทุมสิทธิวัฒน์
จต.นาราชควาย เขต ๒
วัดศรีบัวบาน  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูโสภณรัตนากร
จต.นาทราย เขต ๑
วัดโพนแก้ว  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูวรญาณปุณณกิจ
จต.นาทราย เขต ๒
วัดโพนข่าศรีคุณเมือง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูพิพิธโพธิธรรม
จต.โพธิ์ตาก
วัดสระพังทอง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูปัญญาพนมกิจ
จต.บ้านผึ้ง
วัดเทพพนม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูมงคลปัญญาธร
จต.กุรุคุ
วัดศรีมงคล  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูสุจิตพัฒนคุณ
จต.วังตามัว
วัดวังตามัว  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูสุทธิธรรมวัฒน์
จต.ท่าค้อ เขต ๑
วัดโนนสะอาด  อำเภอเมือง
Tel : -

พระมหาสิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ
จต.ท่าค้อ เขต ๒
วัดมหาธาตุ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระใบฎีกาจักรพงษ์ จกฺกวํโส
จต.ขามเฒ่า เขต ๑
วัดโพนสวรรค์  อำเภอเมือง
Tel : -

พระใบฎีกามานัต
จต.ขามเฒ่า เขต ๒
วัดกลาง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูถิรสีลาภรณ์
จต.คำเตย เขต ๑
วัดศรีคุณเมือง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูสีลธรรมธาดา
จต.คำเตย เขต ๒
วัดสามัคคีธรรม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูโกศลพัฒนพิธาน
จต.ดงขวาง
วัดวาปีปุณฑริการาม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูถิรธรรมาภิรัต
จต.บ้านกลาง
วัดอดิศัยวนาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูสุตเจติยานุรักษ์
จต.ธาตุพนม
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูวิลาศศาสนสุนทร
รจต.ธาตุพนม
วัดราชกิจศาเหล็ก  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูปัญญาวัฒนคุณ
จต.ฝั่งแดง
วัดพุทธสีมา  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระมหาสังข์
จต.น้ำก่ำ เขต ๑
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระมหาดนัย
จต.น้ำก่ำ เขต ๒
วัดสมสะอาด  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระมหาเสรี
จต.พระกลางทุ่ง
วัดพระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูสุตวรวัฒน์
จต.ดอนนางหงส์
วัดหนองสะโน  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูปลัดบุญยงค์
จต.แสนพัน
วัดศรีนคร  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูอมรธรรมานุยุต
จต.นาถ่อน
วัดป่าโนนน้ำคำทรงธรรม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการประยูร
รจต.นาถ่อน
วัดดงป่ายูง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระสมุห์หนูกาญ
จต.โพนแพง
วัดโพนแพง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูรัตนธรรมนาท
จต.นาหนาด
วัดขอนกอง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระมหาวสันต์
จต.ท่าอุเทน
วัดไตรภูมิ  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูปทีปจันทโรภาส
จต.ท่าจำปา เขต ๑
วัดท่าดอกแก้วเหนือ  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระมหาปรัชญา
จต.ท่าจำปา เขต ๒
วัดโพธิ์ไชย  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูประโชติวิริยาภรณ์
จต.ไชยบุรี เขต ๑
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

เจ้าอธิการสุทธิรักษ์
จต.ไชยบุรี เขต ๒
วัดไตรภูมิ  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

เจ้าอธิการคำตา
จต.พนอม
วัดศรีมงคล  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

เจ้าอธิการเหรียญชัย
จต.พะทาย
วัดพะธาย  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการสงัด
จต.หนองเทา
วัดพุทธนิมิต  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูรัตนขันติคุณ
จต.โนนตาล เขต ๑
วัดกองมณี  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูอุดมกิจพิพัฒน์
จต.โนนตาล เขต ๒
วัดคามวาสี  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระสมุห์ปิ่น
จต.เวินพระบาท
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูมงคลอรัญญาภิวัฒน์
จต.รามราช เขต ๑
วัดใหม่ชัยภูมิ  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

เจ้าอธิการทวี
จต.รามราช เขต ๒
วัดศรีสะอาด  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูโอภาสสารคุณ
จต.หนองบ่อ
วัดศรีจอมแจ้ง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูโพธิธรรมาภรณ์
รจต.หนองบ่อ
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูสุธรรมวรพินิจ
จต.นาแก-บ้านแก้ง
วัดศรีชมภูดาลัย  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูวิธูรธรรมานุกิจ
รจต.นาแก-บ้านแก้ง
วัดภูพานอุดมธรรม  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูวรพิพัฒนกิจ
จต.นาคู่
วัดพระซอง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูสิทธิธรรมาทร
จต.หนองสังข์
วัดสระพังทอง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูสุวรรณวีรกิจ
จต.ก้านเหลือง
วัดจำปาทอง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูโกศลสุวรรณกิจ
จต.คำพี้
วัดจอมแจ้ง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูสุวรรณนพคุณ
จต.พิมาน
วัดเหนือบัวรพา  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูสุวิมลพัฒนคุณ
จต.สีชมพู
วัดเทพไพรวัลย์  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูคัมภีร์มงคลกิจ
จต.พุ่มแก
วัดทุ่งศรีมงคล  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูปลัดธีรธรรม
รจต.พุ่มแก
วัดสามโพธิ์คำ  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูวรสารโสภิต
จต.พระซอง
วัดเหนือท่าจำปา  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูโสภณโพธิเขต
รจต.พระซอง
วัดท่าโพธิ์ชัย  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูโพธิธรรมวุฒิ
จต.นาเลียง
วัดโพธิ์เจริญ  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูสุวีรกิจจาทร
จต.วังยาง
วัดวังยาง  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระครูเกษมธรรมาภิวัฒน์
จต.ยอดชาด-หนองโพธิ์
วัดโพนสวรรค์  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระครูสันติประชานาถ
จต.โคกสี
วัดป่าประชาสันติ  อำเภอวังยาง
Tel : -

พระครูสุวัฒน์วีรวงศ์
จต.บ้านแพง
วัดสร้างแก้ว  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระมหาสมบูรณ์
จต.ไผ่ล้อม
วัดโพธิ์ไทร  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระมหาดำรงค์
จต.นางัว
วัดสมประสงค์วนาราม  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระครูสังฆรักษ์จีรศักดิ์
จต.นาเข
วัดศรีมงคล  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

เจ้าอธิการมี
จต.โพนทอง
วัดลังกาสุพรรณาวาส  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระครูสังฆรักษ์จีรศักดิ์
รก.จต.หนองแวง
วัดศรีมงคล  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระครูวิจิตรสุตาธิคุณ
จต.ศรีสงคราม
วัดบ้านปฏิรูป  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูไพโจรน์โพธาภิรักษ์
จต.นาคำ เขต ๑
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

เจ้าอธิการจำนงค์
จต.นาคำ เขต ๒
วัดจอมแจ้ง  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูกัลยาณปัญโญภาส
จต.บ้านข่า-สามผง
วัดกัลยาราม  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระสมุห์วิทยา
จต.บ้านเอื้อง-โพนสว่าง เขต๑
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระปลัดศักดิ์ศรี
จต.หาดแพง
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการเพียว
รก.จต.บ้านเอื้อง-โพนสว่าง เขต ๓
วัดอรัญญานาโพธิ์  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูสมุห์ชีวา
จต.บ้านเอื้อง-โพนสว่าง เขต ๒
วัดทรายคำ  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระมหาดาใน
จต.นาเดื่อ
วัดทรายศรี  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูปลัดลือชัย
จต.ท่าบ่อสงคราม
วัดศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูเมธีธรรมประโชติ
จต.กุตาไก้
วัดกุตาไก้เหนือ  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูศรีธรรมากร
จต.มหาชัย
วัดห้วยไหล่  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูอรุณสุตาภรณ์
จต.โคกสว่าง
วัดจอมแจ้ง  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูธำรงสังฆการ
จต.หนองฮี เขต ๒
วัดดำรงเมธาราม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูปทุมกิจจาภรณ์
จต.นามะเขือ
วัดศรีบัวบาน  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูประภาตสารกิจ
จต.ปลาปาก เขต ๑
วัดอิสานภาลัย  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูพิสิฐสีลาภรณ์
จต.โคกสูง
วัดโพนสวรรค์  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูโพธิรัตนวิมล
จต.หนองเทาใหญ่
วัดโพธิ์ศรีสมภิบาน  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูสุเมธาภิรักษ์
จต.หนองฮี เขต ๑
วัดโชติการาม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระมหาเสถียร
รก.จต.ปลาปาก เขต ๑
วัดวังยาง  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูสุจิตธรรมประคุณ
จต.เรณู
วัดโนนสวรรค์  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระปลัดสุภรณ์
จต.เรณูใต้
วัดนายอน้อย  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูสังฆรักษ์ชำนาญ
รจต.เรณูใต้
วัดม่วงไข่  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูสุจิตวรวุฒิ
จต.โพนทอง
วัดประชาวุฒิวราราม  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

เจ้าอธิการบุญช่วย
จต.หนองย่างชิ้น
วัดสะพานสูง  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูวิกรมสุนทรเขต
จต.นางามเขต ๑
วัดโพธิ์สวรรค์  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูวิชัยศีลโสภณ
จต. นางามเขต ๒
วัดเกษตราราม  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูกิตติธรรมรัต
จต.ท่าลาด
วัดศรีสำโรง  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระใบฎีกาทนงเกียรติ
จต.นาขาม
วัดศรีผึ้งวิทยาราม  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูปริยัติรัตนานุยุต
จต.โคกหินแฮ่
วัดสระแก้ว  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูปลัดมงคล
รจต.โคกหินแฮ่
วัดนาม่วง  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูวิชัยญาณวิวัฒน์
จต.นาหว้า
วัดชนะสังวร  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูวิมลบุญวัฒน์
จต.นางัว เขต ๑
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระมหาชัยวุฒิ
จต.นางัว เขต ๒
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูประโชติศาสนการ
จต.ท่าเรือ
วัดศรีมงคล  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูพิพิธกิจจานุรักษ์
จต.นาคูณใหญ่
วัดโนนรัง  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูประสิทธิ์สรการ สุวิทย์
จต.เหล่าพัฒนา
วัดศรีชมภู  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูสุวรรณสีลโสภณ
จต.บ้านเสียว
วัดโพนทอง  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูโพธิอาภากร
จต.โพนจาน
วัดโพธิสมพร  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระครูสุวรรณบุญรังษี
จต.โพนสวรรค์
วัดศรีทอง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระครูปทุมสิทธิการ
จต.นาหัวบ่อ
วัดศรีบัวบาน  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระครูพิธานโพธิพิมล
จต.โพนบก-นาใน
วัดโพธิ์ตาก  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

เจ้าอธิการพระนม
รก.จต.บ้านค้อ เขต ๑
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระครูประภัสร์ศาสนธรรม
จต.บ้านค้อ เขต ๒
วัดศรีสว่าง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระครูโพธิจันทรังษี
จต.นาขมิ้น เขต ๒
วัดประดู่ดงเย็น  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

เจ้าอธิการปัญญา
จต.นาขมิ้น เขต ๑
วัดโพนแก้ว  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระครูสุตสุทธิธรรม
รจต.โพนสวรรค์
วัดประชาสามัคคี  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระสมุห์ประภาส
จต.ดอนเตย
วัดป่าธรรมาราม  อำเภอนาทม
Tel : -

เจ้าอธิการสุเมฆ
จต.หนองซน
วัดศรีบุญสงฆ์  อำเภอนาทม
Tel : -

เจ้าอธิการไพยงค์
จต.นาทม
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอนาทม
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  120  รูป