ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระครูโพธิกิจวิมล
จร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูปริยัติโพธิคุณ
จร.
วัดน้อยโพธิ์คำ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูกิตติสุตานุยุต
จร.
วัดมหาธาตุ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระปลัดพรสวรรค์
จร.
วัดกลาง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูอินทธรรมโกวิท
จร.
วัดพระอินทร์แปลง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูวิชิตพัฒนคุณ
จร.
วัดกกต้อง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระราชสิริวัฒน์
จร.
วัดสว่างสุวรรณาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูศรีปริยัติการ
จร.
วัดโอกาส  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูวัชรประชานาถ
จร.
วัดทุ่งประชานารถ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการพนม
จร.
วัดศิริพุทธาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูอุดมเจติยานุรักษ์
จร.
วัดธาตุ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการเกษม
จร.
วัดจอมพาราวาส  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการสมใจ
จร.
วัดจอมพล  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการชนะ
จร.
วัดมงคลบุรีศักดาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระสุระชัย
รก.จร.
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการกิ่ง
จร.
วัดรังษีญาติการาม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการเพ็งดี
จร.
วัดศรีชมชื่น  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการธนภัทรธิราช
จร.
วัดจอมแจ้ง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการทองดี
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการสำเร็จ
จร.
วัดไตรรัตนาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูสารธรรมานุรักษ์
จร.
วัดหนองบัวคำ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการนิรัญ
จร.
วัดธาตุปุ่น  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการบุญมี
จร.
วัดภูเขาทอง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการโชคอำนวย
จร.
วัดดอนโมง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการนันต์
จร.
วัดศรีสะอาด  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการเฉลิมศักดิ์
จร.
วัดเวินพระบาทภูกระแต  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการชาย
จร.
วัดนาสมดี  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการชูชาติ
จร.
วัดโพนสว่าง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระมหาวรุฒ
รก.จร.
วัดนาคู  อำเภอเมือง
Tel : -

พระวีรยุทธ
รก.จร.
วัดนาหัวบ่อ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูปทุมสิทธิวัฒน์
จร.
วัดศรีบัวบาน  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูสุวรรณจริยาภรณ์
จร.
วัดสระพังทอง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูวีระวงศ์บุญญากร
จร.
วัดสว่างศิลาวาส  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการพอพล
จร.
วัดศิรยานุราชอุทิศ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการใจ
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูโสภณรัตนากร
จร.
วัดโพนแก้ว  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการเกิด
จร.
วัดศิริโสภาพ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการลอง
จร.
วัดศรีทัศน์  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการฉลาด
จร.
วัดศรีบัวบาน  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการบุญยืน
จร.
วัดบุปผาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูวรญาณปุณณกิจ
จร.
วัดโพนข่าศรีคุณเมือง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูวิมลนันทเขต
จร.
วัดโนนขาม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูอัครธรรมโมภาส
จร.
วัดศรีสะอาด  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการท่อน
จร.
วัดโคกเกลี้ยง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระตระกูล
รก.จร.
วัดดอนม่วง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูพิพิธโพธิธรรม
จร.
วัดสระพังทอง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูสุขุมกัลยาณวาที
จร.
วัดโคกกุง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูขันติพัฒนโกศล
จร.
วัดโพธิ์พฤกษ์คุณาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการประเสริฐ
จร.
วัดโพธิ์ชัยสว่างอารมณ์  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการวิศรุต
จร.
วัดโพนทองศิริมงคล  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูปัญญาพนมกิจ
จร.
วัดเทพพนม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูโพธิสิทธิคุณ
จร.
วัดนาโพธิ์  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการอุทัย
จร.
วัดแจ้งนฤมิตร  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการทวีชัย
จร.
วัดสันตยาภิรมย์  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการโสม
จร.
วัดหัวโพน  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูมงคลปัญญาธร
จร.
วัดศรีมงคล  อำเภอเมือง
Tel : -

พระมหาสยามรัฐ
จร.
วัดฉลาดธรรมาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูถิรธรรมธาดา
จร.
วัดพระยอดเมืองขวาง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการเคลื่อน
จร.
วัดหนองบัวทอง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการทวีชัย
จร.
วัดนาโป่ง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการประสาน
จร.
วัดไทยสามัคคี  อำเภอเมือง
Tel : -

พระสัว
รก.จร.
วัดหนองหญ้าไซ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูสุจิตพัฒนคุณ
จร.
วัดวังตามัว  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูพิชิตสารธรรม
จร.
วัดคำว่างสามัคคี  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการมี
จร.
วัดบัวระพันทอง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการเติมศักดิ์
จร.
วัดโชคอำนวย  อำเภอเมือง
Tel : -

พระจัด
รก.จร.
วัดดงสว่าง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูสุทธิธรรมวัฒน์
จร.
วัดโนนสะอาด  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูชลธารโสภณ
จร.
วัดชลธารบุญญาวาส  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูกันตปุญญรังษี
จร.
วัดเมืองเก่า  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูสีลญาณวงศ์
จร.
วัดโพธิ์ไทร  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการชาติชาย
จร.
วัดศรีจันทราวาส  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการสบายใจ
จร.
วัดท่าหนองจันทร์  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูอัมพวันสุนทร
จร.
วัดอัมพวนาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการวิชัย
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการเพ็ญ
จร.
วัดสว่างอารมณ์  อำเภอเมือง
Tel : -

พระนวพล
รก.จร.
วัดจิตตสาโรศรัทธาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระชอบ
รก.จร.
วัดเทพนิมิตมงคลชัย  อำเภอเมือง
Tel : -

พระบัญชา
รก.จร.
วัดเกาะแก้วธรรมาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการโช
จร.
วัดศรีชมชื่น  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการมล
จร.
วัดศรีคุณเมือง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระมหานพวัฒน์
รก.จร.
วัดพุทธยาภิบาล  อำเภอเมือง
Tel : -

พระสิริพงษ์
รก.จร.
วัดบุญเวทอุทยาน  อำเภอเมือง
Tel : -

พระใบฎีกาจักรพงษ์
รก.จร.
วัดวิมลรัตนศิริ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูมงคลธรรมาภิราม
จร.
วัดปทุมธรรมาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการสมจิต
จร.
วัดประสาทโสภณาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการเวช
จร.
วัดเนินสะอาด  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการประเดิม
จร.
วัดประดิษฐ์บุปผาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระประกอบ
รก.จร.
วัดสมสะอาด  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูถิรสีลาภรณ์
จร.
วัดศรีคุณเมือง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการคำสิงห์
จร.
วัดคำเตย  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการเงิน
จร.
วัดจอมศรี  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการมังกรทอง
จร.
วัดศรีคุณเมือง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระใบฎีกาจักรพงษ์
จร.
วัดโพนสวรรค์  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการปิยะนัฎ
จร.
วัดบ้านเก่าหัวบึง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการธีรเดช
จร.
วัดโพนค้อ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการยนมา
จร.
วัดปราโมทย์อันธวัน  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูสีลธรรมธาดา
จร.
วัดสามัคคีธรรม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการสีสง่า
จร.
วัดศรีมงคล  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการบัวลี
จร.
วัดหนองยาว  อำเภอเมือง
Tel : -

พระบัวเรียน
รก.จร.
วัดหนองกุง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระเษรฐศักดิ์
รก.จร.
วัดวังไฮ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระสมศักดิ์
รก.จร.
วัดโพนป่าหว้าน  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูโกศลพัฒนพิธาน
จร.
วัดวาปีปุณฑริการาม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูสุนทรรัตนากร
จร.
วัดมงคลรัตนาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูมงคลถาวรธรรม
จร.
วัดกกไฮ  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการประยูร
จร.
วัดสระพังทอง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระปลัดกัณหา
จร.
วัดมเหศรสุภาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการวันดี
จร.
วัดโกมุทพุทธาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูถิรธรรมาภิรัต
จร.
วัดอดิศัยวนาราม  อำเภอเมือง
Tel : -

พระครูอุดมวรธรรมประโชติ
จร.
วัดจอมศรี  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการวิชัย
จร.
วัดป่ามหาวัน  อำเภอเมือง
Tel : -

พระมหาพิษณุ
จร.
วัดโกศลมัชฌิมาวาส  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการประวิทย์
จร.
วัดแก่งเมือง  อำเภอเมือง
Tel : -

พระอธิการเสถียร
จร.
วัดสุพรรณกมลาวาส  อำเภอเมือง
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  115  รูป