ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระครูสุวิมลธรรมสถิต
จร.
วัดหัวบึงทุ่ง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูขันติสารสถิต
จร.
วัดราษฎร์สามัคคี  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูวิลาศศาสนสุนทร
จร.
วัดราชกิจศิลาเหล็ก  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูสังฆรักษ์สิรภพ
จร.
วัดหัวดอน  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระมหาไกรศักดิ์
รก.จร.
วัดดงคราม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการมาวิน
จร.
วัดโคกสว่างพัฒนา  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระบุญเฮือง
รก.จร.
วัดดอนแดง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูปัญญาวัฒนคุณ
จร.
วัดพุทธสีมา  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระมหาธีรพงษ์
รก.จร.
วัดศรีบัวบาน  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูสันติบวรธรรม
จร.
วัดศรีโคตรคีรี  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการนาท
จร.
วัดจอมแจ้ง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการอุทัย
จร.
วัดโพนทอง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการสุรศักดิ์
จร.
วัดกันตศิลาวาส  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระมหาสังข์
จร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระศรีวิสุทธิเมธี
รก.จร.
วัดโพธิ์คำ  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระวีระวัฒน์
รก.จร.
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูปัญญาสุวรรณคุณ
จร.
วัดสระพังทอง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการอนุกุล
จร.
วัดมุขะอุดม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูมงคลธรรมนิมิต
จร.
วัดศรีสะอาด  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการศุภเวช
จร.
วัดโนนสังข์  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการรัฐชัย
จร.
วัดโสภณธรรมาราม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการประสงค์
จร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระแหวง
รก.จร.
วัดดอนข้าวหลาม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระสังกา
รก.จร.
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระสมชาย
รก.จร.
วัดโคกสว่าง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการไวยวุธ
จร.
วัดโพธิ์ชัยอุดม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระมหาดนัย
จร.
วัดสมสะอาด  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการพิษนุ
จร.
วัดดอนสวรรค์  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระวรุฒ
รก.จร.
วัดพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระสมุห์พงษ์ประพันธ์
จร.
วัดพระกลางท่า  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระมหาวิชัย
รก.จร.
วัดบุ่งฮี  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการสัญญา
จร.
วัดมรุกขาราม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการวิวัฒน์
จร.
วัดธาตุน้อยศรีบุญเรือง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการธสิมมา
จร.
วัดหนองกุดแคน  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการประสิทธิ์
จร.
วัดดอนสวรรค์  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการจิตรกรณ์
รก.จร.
วัดโพนแพง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระภาณุพงศ์
รก.จร.
วัดบ้านเหล่าน้อย  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูปภัสรสิริคุณ
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูปลัดบุญยงค์
จร.
วัดศรีนคร  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูสุขุมบุญเขต
จร.
วัดพันทคิรี  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการนิทัศ
จร.
วัดพุทธสีมา  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระทวีชัย
รก.จร.
วัดศรีสะอาด  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระองอาจ
รก.จร.
วัดกุดฉิมน้อย  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการประพิศ
จร.
วัดสร้างแห่  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการจินดา
จร.
วัดนาแก  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการกมล
จร.
วัดบึงเหล็ก  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูอนุกูลพัฒนานุกิจ
จร.
วัดดอนนางหงส์  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระสมุห์มานัส
จร.
วัดโคกสว่าง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูสุตวรวัฒน์
จร.
วัดหนองสะโน  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูโสภณภาวนานุสิฐ
จร.
วัดมรุกขนคร  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูอมรธรรมานุยุต
จร.
วัดป่าโนนน้ำคำทรงธรรม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการถนอม
จร.
วัดทุ่งมน  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระสรเพชร
รก.จร.
วัดดอนกอง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการปิยะรัตน์
จร.
วัดศรีสุมังค์  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระใบฎีกาวิเชียร
จร.
วัดศรีมงคล  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระประยูร
รก.จร.
วัดดงยอ  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูนันทวุฒิธรรม
จร.
วัดดงก้อม  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการประยูร
จร.
วัดดงป่ายูง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการสุรัส
จร.
วัดหนองหญ้าม้า  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการสมนึก
จร.
วัดสุนันทาวาส  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการน้อย
จร.
วัดป่าดงมเหศักดิ์  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการนนทะชัย
จร.
วัดแก้วเสด็จ  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูกิตติสารพิพัฒน์
จร.
วัดโพนแพง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูสถิตมงคลการ
จร.
วัดตาลกุด  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูปัญญาพิริยคุณ
จร.
วัดโนนสมบูรณ์  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการโพธิ์
จร.
วัดยางเดี่ยว  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการสอน
จร.
วัดห้วยทราย  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูรัตนธรรมนาท
จร.
วัดขอนกอง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูโสภิตพุทธิคุณ
จร.
วัดเทพนัดดา  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระครูวรธรรมวิสุทธิ์
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระสีลอน
รก.จร.
วัดอุดรโพธิ์ทอง  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการไพตรี
จร.
วัดนาหนาด  อำเภอธาตุพนม
Tel : -

พระอธิการระพิน
จร.
วัดใหม่โพธิ์ศรี  อำเภอธาตุพนม
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  73  รูป