ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระอธิการวราสิน
จร.
วัดโพธิ์ไชย  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูบริหารบรมธาตุ
จร.
วัดพระธาตุท่าอุเทน  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระใบฎีกาสมหมาย
จร.
วัดกลาง  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูวิสารคุณากร
จร.
วัดศรีษะเกษ  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการพิชญ์ชัย
จร.
วัดสว่างอารมณ์  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระมหาวสันต์
จร.
วัดไตรภูมิ  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการว่องไว
จร.
วัดโพนแก้ว  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูพิพัฒน์สิริโพธิ
จร.
วัดป่าโพธิ์ศรี  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระศราวุธ
รก.จร.
วัดอุเทนธรรมนิมิต  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอาทิตย์
รก.จร.
วัดศรีสวัสดิ์  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูพินิตพุทธิคุณ
จร.
วัดท่าดอกแก้วใต้  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูปทีปจันทโรภาส
จร.
วัดท่าดอกแก้วเหนือ  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการจันดี
จร.
วัดสว่างอารมณ์  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการคำมี
จร.
วัดป่าท่าดอกแก้ว  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระเกรียงศักดิ์
รก.จร.
วัดศิริธรรมาราม  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการลำใย
จร.
วัดจอมแจ้ง  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูธรรมสารวิลาส
จร.
วัดศรีชมชื่น  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการสุก
จร.
วัดสว่างอารมณ์  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการสอน
จร.
วัดแจ้งสว่าง  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการแก้ว
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูประโชติวิริยาภรณ์
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระมหาปรัชญา
จร.
วัดโพธิ์ไชย  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการสมพร
จร.
วัดศรีสุมังค์ชมชื่น  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระปลัดกริชเพรช
จร.
วัดป่านิเวศน์  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการอานนท์
จร.
วัดเรืองศรีสามัคคี  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

เจ้าอธิการสุทธิรักษ์
จร.
วัดไตรภูมิ  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระปลัดกริชเพรช
รก.จร.
วัดคำเจ้าเมือง  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูโพธิสารธรรมวิโรจน์
จร.
วัดโพธิ์ไทร  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการยุทธพงค์
จร.
วัดโพธิ์ไทร  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระทวีศิลป์
รก.จร.
วัดไชยสำราญ  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการณรงค์ชัย
จร.
วัดบ้านดอนดู่  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการสมพร
จร.
วัดสว่างไชยศรี  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

เจ้าอธิการคำตา
จร.
วัดศรีมงคล  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการเกรียง
จร.
วัดศรีชมชื่น  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการประสิทธิ์
จร.
วัดศรีกาย  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการอ่อง
จร.
วัดโพนทอง  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการไพรัตน์
รก.จร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการไพรัตน์
จร.
วัดพนอมทุ่ง  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการเจือ
จร.
วัดศรีสะอาด  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระหนู
รก.จร.
วัดศรีสุข  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

เจ้าอธิการเหรียญชัย
จร.
วัดพะธาย  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระธีระพล
รก.จร.
วัดจอมแจ้ง  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการบุญมี
จร.
วัดปัชราช  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

เจ้าอธิการเหรียญชัย
รก.จร.
วัดโคกสว่าง  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการสนธ์
จร.
วัดท่าสว่าง  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

เจ้าอธิการสงัด
จร.
วัดพุทธนิมิต  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการอาทิต
จร.
วัดหาดทรายเพ  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูประโชติบุญพิพัฒน์
จร.
วัดโพนสว่าง  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการสุรพันธ์
จร.
วัดศรีมงคล  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

เจ้าอธิการสงัด
รก.จร.
วัดอุดมสุข  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูประโชติบุญพิพัฒน์
รก.จร.
วัดศรีสองคอน  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูรัตนขันติคุณ
จร.
วัดกองมณี  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูสิริปุญญโสภณ
จร.
วัดกุญชร  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการสว่าง
จร.
วัดธาตุสิมมา  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระทรงเดช
รก.จร.
วัดจอมแจ้ง  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการวรนันท์
จร.
วัดอรัญลัฏฐิวัน  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูสิริปุญญโสภณ
รก.จร.
วัดโนนสะอาด  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการอรุณ
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูอุดมกิจพิพัฒน์
จร.
วัดคามวาสี  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการกรุณา
จร.
วัดฉิมพลี  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการเท่ง
จร.
วัดธาตุ  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูอุดมกิจพิพัฒน์
รก.จร.
วัดหัวบึง  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูอุดมกิจพิพัฒน์
รก.จร.
วัดอรัญญมหาวัน  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการประเสริฐ
รก.จร.
วัดบ้านดงยาง  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูอุดมกิจพิพัฒน์
รก.จร.
วัดน้อยทวย  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูมงคลอรัญญาภิวัฒน์
จร.
วัดใหม่ชัยภูมิ  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระใบฎีกาเกรียงไกร
รก.จร.
วัดโพนสว่าง  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการอนุสรณ์
จร.
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูประภาตถิรคุณ
จร.
วัดพุทธนิมิต  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระใบฎีกาเกรียงไกร
จร.
วัดศรีมงคล  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูมงคลอรัญญาภิวัฒน์
รก.จร.
วัดอรัญญศรีชมชื่น  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระสุพรรญา
รก.จร.
วัดอัมภา  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระสมุห์ปิ่น
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูโพธิชยาทร
จร.
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระประวิทย์
รก.จร.
วัดโพนสิมมา  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระนิลเวศ
รก.จร.
วัดศรีมงคล  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการมิตร
จร.
วัดศรีสัตตนาค  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการศักดิ์สิทธิ์
จร.
วัดสระพังพร  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

เจ้าอธิการทวี
จร.
วัดศรีสะอาด ม.๒  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการทองสี
จร.
วัดศรีสะอาด ม.๔  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระครูมงคลอรัญญาภิวัฒน์
รก.จร.
วัดศรีสะอาด (โพนสิมมา) ม.๑๔  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการมิตร
รก.จร.
วัดจอมทอง  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระสุนทร
รก.จร.
วัดโพนหัวโสก  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระสมุห์สอ
จร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการนันท์
จร.
วัดบ้านบุ่ง  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -

พระอธิการมิตร
รก.จร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอท่าอุเทน
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  86  รูป