ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระครูวิชิตวรเขต
รก.จร.
วัดธาตุศรีคุณ  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูกิตติพัฒนสุนทร
จร.
วัดศรีจำปา  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการชาญชัย
จร.
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการชาญยุทธิ์
จร.
วัดพิทักษ์ประชาสามัคคี  อำเภอนาแก
Tel : -

พระปลัดณภสิช
จร.
วัดภูพานอุดมธรรม  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูสุธรรมวรพินิจ
จร.
วัดศรีชมพูดาลัย  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการสถิน
จร.
วัดบ้านทางหลวง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการสมเดช
จร.
วัดวัดกลาง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูอรุณกิตติโสภณ
จร.
วัดสว่างโพธิ์ศรี  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูชินธรรมวิฑูรย์
จร.
วัดป่านาแกน้อย  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูสุวรรณนพคุณ
จร.
วัดเหนือบัวรพา  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูสุวิมลพัฒนคุณ
จร.
วัดเทพไพรวัลย์  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการอภิชัย
จร.
วัดศรีชมชื่น  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการบัวพา
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการอนันต์
จร.
วัดโพธิ์ชัยศรี  อำเภอนาแก
Tel : -

พระสมุห์อนุสิทธิ์
จร.
วัดอัมพวัน  อำเภอนาแก
Tel : -

พระบัญชี
รก.จร.
วัดดอนพัฒนาราม  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูสุวรรณนพคุณ
รก.จร.
วัดโพนสว่าง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการอุปถัมภ์
จร.
วัดกัณฑิศรีวราราม  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูกัลยาณเมตตานุยุต
จร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการอุเบกข์ (สุวิทย์)
จร.
วัดโพธิ์สว่าง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการสมศักดิ์
จร.
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการกาวอน
จร.
วัดป่าเรืองชัย  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูไพโรจน์ศาสนวิมล
จร.
วัดจอมแจ้ง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูปลัดธีรธรรม
จร.
วัดสามโพธิ์คำ  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการวิจิตร
จร.
วัดพระพุทธบาทจอมทอง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูคัมภีร์มงคลกิจ
จร.
วัดทุ่งศรีมงคล  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูอินทสังวรญาณ
จร.
วัดส้างพระอินทร์  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการสมพงษ์
จร.
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอนาแก
Tel : -

พระประดิษฐ์
รก.จร.
วัดอุดมรังษี  อำเภอนาแก
Tel : -

พระสิทหิรัญ
รก.จร.
วัดป่าวิสุทธิญาณ  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการวิพากย์
จร.
วัดโนนจันทร์  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูคัมภีร์มงคลกิจ
รก.จร.
วัดสว่างอารมณ์  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการเจริญ
จร.
วัดหนองหอไตร  อำเภอนาแก
Tel : -

พระทวีศักดิ์
รก.จร.
วัดพระอินทร์แปลง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการสาย
จร.
วัดศรีบรรทม  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการกอง
จร.
วัดโพนสว่าง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูสุวรรณกัลยาณธรรม
จร.
วัดฟ้าขื่นสุวรรณตูมภา  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการประมง
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการลำไม
จร.
วัดศรีวิชัยมงคล  อำเภอนาแก
Tel : -

พระไพโรจน์
รก.จร.
วัดพุทธนิมิตสามัคคีธรรม  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูวรสารโสภิต
จร.
วัดเหนือท่าจำปา  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการเทียบทอง
จร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูวรพิพัฒนกิจ
จร.
วัดพระซอง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูโสภณโพธิเขต
จร.
วัดท่าโพธิ์ชัย  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการชุมพล
จร.
วัดทุ่งโพธิ์ศรี  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการคง
จร.
วัดโพนสว่าง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการชาญ
จร.
วัดสระโบกบัวทอง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูวรสารโสภิต
รก.จร.
วัดสองคอน  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการวิเชียร
จร.
วัดจอมแจ้ง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูวรสารโสภิต
รก.จร.
วัดนครสามัคคีธรรม  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูโพธิธรรมวุฒิ
จร.
วัดโพธิ์เจริญ  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการบุญชู
จร.
วัดโพนสวรรค์  อำเภอนาแก
Tel : -

พระโอชา
รก.จร.
วัดม่วงสุม  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการแสนสิงห์
จร.
วัดคำภิณีวรรณ์  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูโพธิธรรมวุฒิ
รก.จร.
วัดวิเวกจิตตะมาลัย  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูสิทธิธรรมาทร
จร.
วัดสระพังทอง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการกงจัน
จร.
วัดศรีเจริญสุข  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูวิชิตวรเขต
จร.
วัดศรีสะอาด  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการหลอน
จร.
วัดสิงห์ทอง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการทองจันทร์
จร.
วัดศรีจันทร์  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูสุวรรณวีรกิจ
จร.
วัดจำปาทอง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูวิจิตรสาครเขต
จร.
วัดโพธิ์ชัย บ้านจำปา  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการเพ็ญศักดิ์
จร.
วัดถนนตาล  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการอำพล
จร.
วัดประดิษฐ์ถาวร  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการประสิทธิ์
จร.
วัดสว่างแจ้ง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการทองบิน
จร.
วัดศรีสำราญจิต  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูอุดมรังษี
รก.จร.
วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูบวรโพธิวัฒน์
รก.จร.
วัดโพธิ์ชัย บ้านดอนคราม  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูโอภาสสารคุณ
จร.
วัดศรีจอมแจ้ง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระมหาวรพุธ
จร.
วัดศรีเฉลียวนภาลัย  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการเติมครอง
จร.
วัดศรีนวลแจ้ง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการสีแพง
จร.
วัดศรีสะอาด  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูรัตนกิตติญาณ
จร.
วัดศรีนครานุรักษ์  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูโพธิธรรมาภรณ์
จร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการวิไล
จร.
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการธวัชชัย
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูโกศลสุวรรณกิจ
จร.
วัดจอมแจ้ง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูสุปัญญาภิวัฒน์
จร.
วัดปัญญาวนาราม  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูวิศิษฏ์ปุญโญภาส
จร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอนาแก
Tel : -

พระอธิการธีระศักดิ์
จร.
วัดม่วงไข่  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูใบฎีกาศิริชัย
จร.
วัดทองสว่าง  อำเภอนาแก
Tel : -

พระครูวรสิทธิ์สุนทร
จร.
วัดไทรงาม  อำเภอนาแก
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  83  รูป