ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์
จร.
วัดปทุมาราม  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอธิการปลัง
จร.
วัดสว่างอารมณ์  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระครูปิยปัญโญภาส
จร.
วัดมโนธรรมทาน  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอธิการโท
จร.
วัดธรรมประดิษฐ์  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระครูสังฆรักษ์จีรศักดิ์
รก.จร.
วัดศรีมงคล  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระครูสังฆรักษ์จีรศักดิ์
รก.จร.
วัดศรีมงคล  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอธิการศักดา
จร.
วัดสิงห์ทอง  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระครูสุวัฒน์วีรวงศ์
รก.จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระครูสุวัฒน์วีรวงศ์
รก.จร.
วัดนายาง  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอธิการเขียน
จร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระครูโพธิวรการ
จร.
วัดกลาง  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอธิการกิตติกร
จร.
วัดหนองหญ้าม้า  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอวยชัย
รก.จร.
วัดยาสูบสามัคคี  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระสมชาย
รก.จร.
วัดสิริจันทราวาส  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระครูสุวัฒน์วีรวงศ์
จร.
วัดสร้างแก้ว  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระมหาสมบูรณ์
จร.
วัดโพธิ์ไทร  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอธิการอุทัย
จร.
วัดโพนสว่าง  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอธิการเสน่ห์
จร.
วัดนันทสาร  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอธิการวันดี
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระมหาดำรงค์
จร.
วัดสมประสงค์วนาราม  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระครูวิสุทธิญาณธรรม
จร.
วัดนาเรียง (ถ้ำคิ้ว)  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระสุริยันต์
รก.จร.
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอธิการธนวัฒน์
จร.
วัดศรีสุมังค์  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอธิการบวร
จร.
วัดศรีวิชัย  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอธิการผยอง
จร.
วัดมาลัย  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอธิการไพฑูรย์
จร.
วัดสว่างอารมณ์  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระปลัดธนากร
จร.
วัดพืชมงคลธรรมารักษ์  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอธิการนพเดช
จร.
วัดเจริญศิลป์  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอธิการสมหมาย
จร.
วัดเจริญชัย  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอธิการลิขิต
จร.
วัดจอมแจ้ง  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอธิการเหลือ
จร.
วัดอรัญญิกาวาส  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

เจ้าอธิการมี
จร.
วัดลังกาสุพรรณาวาส  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระประกิต
รก.จร.
วัดโคกพะธาย  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระสามชล
รก.จร.
วัดศรีสุมังค์  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอธิการประชิด
จร.
วัดศรีสมพร  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอธิการไทย
จร.
วัดโพธิ์ไทร  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอธิการสวัสดิ์
จร.
วัดโคกชาด  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระอธิการศุภชัย
จร.
วัดอรัญญา  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระครูสังฆรักษ์จีรศักดิ์
จร.
วัดศรีมงคล  อำเภอบ้านแพง
Tel : -

พระสมพงษ์
รก.จร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอบ้านแพง
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  40  รูป