ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระครูโพธิคุณสถิต
จร.
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูสิทธิพรหมโชติ
จร.
วัดวิชัย  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูวิจิตรสุตาธิคุณ
จร.
วัดบ้านปฏิรูป  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูศรีธรรมประยุทธ์
จร.
วัดศรีสมบูรณ์  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูมงคลศาสนวิสุทธิ์
จร.
วัดศรีสะอาด  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระปลัดศักดิ์ศรี
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการบาชัย
จร.
วัดโพนสิม  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการบาง
จร.
วัดศรีสวาท  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระรุ่งธรรม
รก.จร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการสวน
จร.
วัดหาดแพงพัฒนาราม  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูไพโจรน์โพธาภิรักษ์
จร.
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการฤทธิพล
จร.
วัดวัดยอดแก้ว  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

เจ้าอธิการจำนงค์
จร.
วัดจอมแจ้ง  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการจูมศรี
จร.
วัดดำดวน  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูสมุห์ชีวา
รก.จร.
วัดดาราราม  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการสมนึก
จร.
วัดจำปา  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระมหาดาใน
จร.
วัดทรายศรี  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการนา
จร.
วัดวิชัยการาม  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการสงวน
จร.
วัดนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการเซี่ยม
จร.
วัดจำปา  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการประพันธ์
จร.
วัดจอมแจ้ง  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการเทียม
จร.
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการน้อย
จร.
วัดดงขวาง  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการเยือง
จร.
วัดศรีมงคล  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการนพพล
รก.จร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูอินทรสรโสภณ
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการเวิน
จร.
วัดทรายศรี  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูผาสุกธรรมรัต
จร.
วัดโพนสว่าง  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการคำดี
จร.
วัดศรีโนนสูง  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูสมุห์ชีวา
จร.
วัดทรายคำ  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการเพียว
จร.
วัดอรัญญานาโพธิ์  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการวัฒนา
จร.
วัดศรีชมชื่น  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระพงศ์พนธ์
รก.จร.
วัดยางสูง  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการเต้า
จร.
วัดศรีสวาสดิ์  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการบุญแทน
จร.
วัดบางประสิทธิ์  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการประจิตร
จร.
วัดเบญจสุทธาราม  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูสิริปัญญาวิชัย
จร.
วัดศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการาวี
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการวันชัย
จร.
วัดจำปา  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระมหาเวียน
จร.
วัดเหนือวิชัยพัฒนาราม  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการอุดม
จร.
วัดจอมแจ้ง  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูกัลยาณปัญโญภาส
จร.
วัดกัลยาราม  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูรัตนเดชวิกรม
จร.
วัดจูมมณี  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการเผด็จ
จร.
วัดศรีชมชื่น  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระครูวีรสุธรรมคุณ
จร.
วัดปทุมวนาราม  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการสินชัย
จร.
วัดสมศรี  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการทองใบ
จร.
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการมานพ
จร.
วัดศรีตาราม  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการวิเชียร
จร.
วัดสุวรรณบรรพต  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการทัน
จร.
วัดอินทร์แปลง  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการสุด
รก.จร.
วัดวัดศรีดาราม  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -

พระอธิการปัน
จร.
วัดคำสะอาด  อำเภอศรีสงคราม
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  52  รูป