ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระครูสุนันท์ธรรมสถิต
จร.
วัดคณิศรธรรมิการาม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระมหาเสถียร
จร.
วัดวังยาง  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการบัญดิษฐ์
จร.
วัดท่าจำปา  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการบุญมี
จร.
วัดนารีศรีบัวบาน  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการบุญตา
จร.
วัดปทุมถาวร  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระสมุห์พรชัย
จร.
วัดโคกกลาง  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูประภาตสารกิจ
จร.
วัดอิสานภาลัย  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการไทยแลนด์
จร.
วัดโสมนัสไชยาวาส  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการวงค์ประจักร
จร.
วัดโนนคูณ  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการทินกร
จร.
วัดธรรมาราม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูสุเมธาภิรักษ์
จร.
วัดโชติการาม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูปภาสวชิรธรรม
จร.
วัดป่าหนองฮี  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระปลัดทูล
จร.
วัดมูลสารกิจ  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการผ่าน
จร.
วัดโพนทันกลาง  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการวิชัย
จร.
วัดท่าชาลีลำพร  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูธำรงสังฆการ
จร.
วัดดำรงเมธาราม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการฉลาด
จร.
วัดสว่างภูมิกาวาส  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูโกศลชยาภรณ์
จร.
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการบาเลื่อน
จร.
วัดศรีโพธิ์ชัย  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูวิเวกธีรากร
จร.
วัดป่าเมธาวิเวก  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูพิสิฐสีลาภรณ์
จร.
วัดโพนสวรรค์  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการวินิจ
จร.
วัดโพธิ์ชัยศรี  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการฉลาม
จร.
วัดดุษฏีคณิศรบวรศรัทธาธรรม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการจักรภพ
จร.
วัดอรุศรีวนาราม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระถนอม
รก.จร.
วัดสว่างสำราญ  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูศรีธรรมากร
จร.
วัดห้วยไหล่  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์
จร.
วัดธาตุมหาชัย  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูภาวนาสุตาภรณ์
จร.
วัดป่ามหาชัย  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูโสภณศาสนธรรม
จร.
วัดหนองบัว (ศรีปทุม)  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการเพชร
จร.
วัดวังม่วง  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการประเสริฐ
จร.
วัดดอนกลาง  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระบัวลา
รก.จร.
วัดถาวร  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการศรี
จร.
วัดธนราษฏร์อุทิศ  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูปทุมกิจจาภรณ์
จร.
วัดศรีบัวบาน  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการวิไชย
จร.
วัดจอมศรี  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการเรือง
จร.
วัดปทุมวปยาราม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการบำรุงทรัพย์
จร.
วัดศรีสุมังคลาราม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระกิตฺติ ถาวโร
รก.จร.
วัดโพธิ์คำแหลมทอง  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูเมธีธรรมประโชติ
จร.
วัดกุตาไก้เหนือ  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระวิจักขณ์
รก.จร.
วัดนางาม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูวีรวงศ์สังวรกิจ
จร.
วัดโพนทา  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระวีรพันธ์
รก.จร.
วัดประดูวีระธรรม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการคำสอน
จร.
วัดบวรศรัทธาธรรม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระคำจันทร์
รก.จร.
วัดบุปผาราม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการคำสิงห์
จร.
วัดธรรมขันธ์จันศรี  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูอรุณสุตาภรณ์
จร.
วัดจอมแจ้ง  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการบัววัน
จร.
วัดโคกสว่างวนาราม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการสายสกล
จร.
วัดพนอมวัลลิการาม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการพูล
จร.
วัดศรีนวลบูรพาราม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูอุดมวรรณคุณ
จร.
วัดสามัคคีธรรม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระอธิการดิน
จร.
วัดวังกะเบาน้อย  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระมหาวิเชียร
รก.จร.
วัดโฆสมังคลาราม  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูโพธิรัตนวิมล
จร.
วัดโพธิ์ศรีสมภิบาล  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระมุกดา
รก.จร.
วัดโนนศรีบัวทอง  อำเภอปลาปาก
Tel : -

พระครูโสภิตนันทธรรม
จร.
วัดไทยงาม  อำเภอปลาปาก
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  55  รูป