ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระราชรัตนากร
จร.
วัดธาตุเรณู  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูธรรมวงศ์วินิต
จร.
วัดปัจฉิมาวาส  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระสุจิตธรรมประคุณ
จร.
วัดโนนสวรรค์  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการชัยมงคล
จร.
วัดวุฒิวราราม  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการวีระพงษ์
จร.
วัดสว่างอารมณ์  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูวิเทศวิริยคุณ
จร.
วัดโคกสาย  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการทองเลือน
จร.
วัดโนนทอง  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระใบฎีกาหวัน
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการสมศักดิ์
จร.
วัดอภัยวงศ์วนาราม  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการอิทธิศักดิ์
จร.
วัดวังน้ำเย็น  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการลัง
จร.
วัดธัมมรังสีวนาราม  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการสุวัฒน์
จร.
วัดโพธิ์แก้ว  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูสังฆรักษ์ชำนาญ
จร.
วัดม่วงไข่  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการคารมณ์
จร.
วัดทุ่งสว่าง  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการอินสอน
จร.
วัดมัชฌิมวัน  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระสมโภขน์
รก.จร.
วัดบ่อสะอาด  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการรัน
จร.
วัดนาบั่ว (เจริญธรรม)  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการเจิดนคร
จร.
วัดประชาสามัคคี  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการวิทยา
จร.
วัดโนนหินทอง  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการสุดใจ
จร.
วัดหนองไม้งอย  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูสุจิตวรวุฒิ
จร.
วัดประชาวุฒิวราราม  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูศรีธีราภิวัฒน์
รก.จร.
วัดโนนสวัสดิการาม  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูบูรพาธรรมประทีป
จร.
วัดบูรพาราม  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูสุทธิสาธุกิจ
จร.
วัดศรีคูณเมือง  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูกิตติศาสนธรรม
จร.
วัดปทุมาราม  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการทัศเทพ
จร.
วัดโพนทอง  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

เจ้าอธิการบุญช่วย
จร.
วัดสะพานสูง  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูสุวรรณสารวิจิตร
จร.
วัดสระพังทอง  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการศรีราม
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูวรเขตกิจโกศล
จร.
วัดนาเจริญ  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูขันติพัฒนสุนทร
จร.
วัดสุวรรณวนาราม  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูกิตติธรรมรัต
จร.
วัดศรีสำโรง  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูวิชัยศีลโสภณ
จร.
วัดเกษตราราม  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูวิกรมสุนทรเขต
จร.
วัดโพธิ์สวรรค์  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการบัณฑิต
จร.
วัดสวรรค์ทอง  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระเดช
รก.จร.
วัดสร้างแป้น  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระสิทธิชัย
รก.จร.
วัดค่ายเสรี  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูสมุห์ไพจิต
จร.
วัดนายอภิรมย์  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระปลัดสุภรณ์
จร.
วัดนายอน้อย  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระชาดา
รก.จร.
วัดโนนคำ  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการประวัติ
จร.
วัดโนนสวรรค์  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระปลัดคนองเดช
จร.
วัดราษฎร์สวัสดิ์  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระวรชัย
รก.จร.
วัดท่าเรไร  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการพงษ์ศักดิ์
จร.
วัดโนนสว่าง  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการอโณทัย
จร.
วัดสร้างเม็ก  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการยอ
จร.
วัดหายโศก  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการเจิด
จร.
วัดอัมพวัน  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระเกรียงศักดิ์
รก.จร.
วัดศรีผึ้งวิทยาราม  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระพูลทรัพย์
รก.จร.
วัดสว่างอารมณ์  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูสังฆรักษ์อนุพล
รก.จร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการเขียน
จร.
วัดยอดโพธิ์ทอง  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระสมุห์พรชัย
จร.
วัดสว่างมุจจลินทร์  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูสังฆรักษ์อนุพล
จร.
วัดนาสะเดา  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูปริยัติรัตนานุยุต
จร.
วัดสระแก้ว  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการสีรันดร
จร.
วัดสว่างอารมณ์  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูปลัดมงคล
จร.
วัดนาม่วง  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการวอ
จร.
วัดป่าภูหัวดิน  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระสมุห์บุญรักษ์
จร.
วัดบัวขาว  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูใบฎีกาสมพงษ์
รก.จร.
วัดเนรัญชราราม  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูสันติชัยกิจ
จร.
วัดศรีธนนชัย  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระครูพิพิธพัฒนวิมล
จร.
วัดป่ามุจจลินทร์  อำเภอเรณูนคร
Tel : -

พระอธิการคิดมา
จร.
วัดชลประทานนิมิตร  อำเภอเรณูนคร
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  62  รูป