ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระมหาสมัคร
จร.
วัดธาตุประสิทธิ์  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูประโชติศาสนการ
จร.
วัดศรีมงคล  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการประสงค์
จร.
วัดแสงอุทัยสิริพัฒนาราม  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการหนูพิน
จร.
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูพิพิธกิจานุรักษ์
จร.
วัดโนนรัง  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการสายันห์
จร.
วัดสว่างอารมณ์  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูวิมลบุญวัฒน์
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูประสิทธิ์เจติยาทร
จร.
วัดศรีหนาถ  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูวิชัยพัฒโนดม
จร.
วัดวิชัยพัฒนาราม  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการจอมจักร
จร.
วัดโนนกุง  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการศราวุธ
จร.
วัดบ้านสามัคคี  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการสุดสวาท
จร.
วัดอุมษาพล  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระมหาชัยวุฒิ
จร.
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูพิพัฒน์สิริคุณ
จร.
วัดศรีชมภู  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูสุวรรณมงคลการ
จร.
วัดสิริมงคล  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูถิรญาณโสภณ
จร.
วัดโนนสะอาด  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการถวิล
จร.
วัดนากระทืม  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูวิเวกธรรมานุกูล
จร.
วัดป่ากาญจนาราม  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการจงรักษ์
จร.
วัดนาคอย  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูโพธิธรรมาภิรัต
จร.
วัดโพธิ์เครือ  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูสุวรรณสีลโสภณ
จร.
วัดโพนทอง  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการอารี
จร.
วัดธาตุมงคลศรี  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการสมบัติ
จร.
วัดอรุณวนาราม  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการไสว
จร.
วัดสว่างแก้วนภาราม  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการแสน
จร.
วัดนาควิไลแก้ว  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการกองศรี
จร.
วัดอัมพวนาราม  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการบุญหลาย
จร.
วัดสว่างอารมณ์  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูสุนทรบุญรักษ์
จร.
วัดจำปา  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการเจริญ
จร.
วัดศรีสมพร  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการสมจิต
จร.
วัดดอนปอ  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการเบอร์
จร.
วัดโพนสว่าง  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการไชยา
จร.
วัดศิริมงคล  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการวินัย
จร.
วัดโพธิ์ทอง  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการกรมพวา
จร.
วัดมุทิตาธรรม  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการประสาน
จร.
วัดทุ่งสว่าง  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการบรรพชิต
จร.
วัดโอภาสวิทยาราม  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการเมืองทอง
จร.
วัดแสงทอง  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระมหาเอกฉันท์
จร.
วัดศรีโพธิ์ชัย  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการปริทัศน์
จร.
วัดจอมแจ้ง  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระครูวิชัยญาณวิวัฒน์
จร.
วัดชนะสังวร  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระกฤษณา
รก.จร.
วัดสว่างบูรพาราม  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการก้อน
จร.
วัดอัมพวัน  อำเภอนาหว้า
Tel : -

พระอธิการสุริยัน
จร.
วัดศรีสว่าง  อำเภอนาหว้า
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  43  รูป