ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระครูบวรธรรโมภาส
จร.
วัดศรีสว่าง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระครูโพธิอาภากร
จร.
วัดโพธิสมพร  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระครูวิมลจิตตานุรักษ์
จร.
วัดโพนทราย  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการคำไหล
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการบุญญารักษ์
จร.
วัดสร้างพอก  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการชิน
จร.
วัดโนนสะอาด  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการเพ็ง
จร.
วัดศรีสว่างอารมณ์  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระครูสุธรรมพัฒโนดม
จร.
วัดนาซอพัฒนา  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระครูสุวรรณบุญรังษี
จร.
วัดศรีทอง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการสุวินัย
จร.
วัดธาตุจำปา  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการทองอินทร์
จร.
วัดสิมมา  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระสมาน
รก.จร.
วัดบุญบัวทอง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการบัวเรียน
จร.
วัดตาลชุม  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการทองมี
จร.
วัดยอดลำธาร  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการขันตี
จร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการแพงสี
จร.
วัดเจริญธรรม  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการเงิน
จร.
วัดกองมณี  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระครูสุตสุทธิธรรม
จร.
วัดประชาสามัคคี  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการชูศักดิ์
จร.
วัดป่าสุทธาวาส  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการเปอร์
จร.
วัดโพธิ์สุม  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

เจ้าอธิการพระนม
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการลุน
จร.
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการใส
จร.
วัดฉิมวาส  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการนงค์
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระครูประภัศร์ศาสนธรรม
จร.
วัดศรีสว่าง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระครูฉันทกิจจานุยุต
จร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการตะวัน
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการอารี
จร.
วัดไทยนิยม  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการกูลย์
จร.
วัดสว่าง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการเกิด
จร.
วัดป่าร้อยอรัญญา  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระมัน
รก.จร.
วัดศรีสมบูรณ์  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระครูสิริโพธาภิวัฒน์
จร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการสิทธิชัย
จร.
วัดขามเตี้ยใหญ่  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระทวี
รก.จร.
วัดศรีชมชื่น  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการสำลอง
จร.
วัดดอนยาง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระเดชา
รก.จร.
วัดศิริมงคล  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการสอน
จร.
วัดกองมณี  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการบู๋
จร.
วัดศรีพันดร  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

เจ้าอธิการปัญญา
จร.
วัดโพนแก้ว  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการทัด
จร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระหวัน
รก.จร.
วัดศรีชมชื่น  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการสังวร
จร.
วัดโนนเจริญ  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระครูโพธิจันทรังษี
จร.
วัดประดู่ดงเย็น  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระครูปทุมสิทธิการ
จร.
วัดศรีบัวบาน  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระธวัชชัย
รก.จร.
วัดโพนสว่าง  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการสนอง
จร.
วัดอารมณ์สมบูณร์  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระกิตติชัย
รก.จร.
วัดนาหัวบ่อ  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระนาวา
รก.จร.
วัดโพนตูม  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการฝั้น
จร.
วัดศรีษะเกษ  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระครูพิธานโพธิพิมล
จร.
วัดโพธิ์ตาก  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระพเยาว์
รก.จร.
วัดไทยนิยม  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการลิน
จร.
วัดศรีพันดร  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการสิทธิชัย
รก.จร.
วัดโพนแก้ว  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการบัณฑิต
จร.
วัดราชสีมา  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระครูพิธานโพธิพิมล
รก.จร.
วัดศรีมงคล  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -

พระอธิการสุริยา
จร.
วัดป่าพาราราม  อำเภอโพนสวรรค์
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  56  รูป