ทำเนียบพระสังฆาธิการ
 
ทำเนียบพระสังฆาธิการ
เจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ
พระอารามหลวง
พระอุปัชฌาย์
เจ้าคณะอำเภอ
รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบล
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส อำเภอเมือง
เจ้าอาวาส อำเภอธาตุพนม
เจ้าอาวาส อำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาส อำเภอนาแก
เจ้าอาวาส อำเภอวังยาง
เจ้าอาวาส อำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาส อำเภอศรีสงคราม
เจ้าอาวาส อำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาส อำเภอเรณูนคร
เจ้าอาวาส อำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาส อำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาส อำเภอนาทม
รองเจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
จำนวนที่เพิ่มแล้ว 1105 รูป

พระครูรัตนคุณาวสัย
จร.
วัดยอดแก้ว  อำเภอนาทม
Tel : -

พระครูมงคลศิริธำรง
จร.
วัดสิงห์ทอง  อำเภอนาทม
Tel : -

พระครูอรุณโพธิวิธาน
จร.
วัดโพธิ์ไทร  อำเภอนาทม
Tel : -

พระครูพิศาลปุญญาคม
จร.
วัดสว่างอารมณ์  อำเภอนาทม
Tel : -

พระสมุห์ประภาส
จร.
วัดป่าธรรมาราม  อำเภอนาทม
Tel : -

เจ้าอธิการสุเมฆ
จร.
วัดศรีบุญสงฆ์  อำเภอนาทม
Tel : -

เจ้าอธิการไพยงค์
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอนาทม
Tel : -

พระอธิการบุญเรือง
จร.
วัดศรีสุมังค์  อำเภอนาทม
Tel : -

พระอธิการกรุงสีวิลัย
จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอนาทม
Tel : -

พระอธิการพันศรี
จร.
วัดโพธิ์ชัยศรี  อำเภอนาทม
Tel : -

พระอธิการธงชัย
จร.
วัดศิลาราม  อำเภอนาทม
Tel : -

พระอธิการเปรื่อง
จร.
วัดท่าพันโฮง  อำเภอนาทม
Tel : -

พระสมพัฒ
รก.จร.
วัดโพธิ์ศรี  อำเภอนาทม
Tel : -

พระอธิการสีมาตร์
จร.
วัดป่านาทม  อำเภอนาทม
Tel : -

พระอธิการอัมพร
จร.
วัดโพนสวรรค์  อำเภอนาทม
Tel : -

พระอธิการกอง
จร.
วัดโพนสว่าง  อำเภอนาทม
Tel : -

พระสนิท
รก.จร.
วัดศรีบุญเรือง  อำเภอนาทม
Tel : -
  พระสังฆาธิการระดับ    จำนวน  17  รูป