งานต่อไป : ส่งบัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร ชี ศิษย์วัด ประจำปี งวดที่ ๓    
ตำบลส่งอำเภอ : ๑๕ พฤศจิกายน   อำเภอส่งจังหวัด : ๑ ธันวาคม
 
ขอให้ท่านเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ตามตารางส่งงาน เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่งมาจังหวัด จะได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการ กรุณาอย่าสร้างแบบฟอร์มเอง หรือดาวน์โหลดจากที่อื่น เพราะถ้าหากข้อมูลที่ส่งมาได้ไม่ครบถ้วนตามที่จังหวัดต้องการ ท่านจะได้ทำใหม่อีกรอบ
 
บัญชีสำรวจพระภิกษุ-สามเณร ชี ศิษย์วัด ครั้งที่ 3
คณะสงฆ์อำเภอเมือง 1-12-61
คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน 21-11-61
คณะสงฆ์อำเภอนาแก 1-12-61
คณะสงฆ์อำเภอวังยาง ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง 1-12-61
คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม 1-12-61
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก 1-12-61
คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร 23-11-61
คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า 1-12-61
คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์ 11-12-61
คณะสงฆ์อำเภอนาทม 21-11-61
ตำบลส่งอำเภอ : ๑๕ พฤศจิกายน ของทุกป
อำเภอส่งจังหวัด : ๑ ธันวาคม ของทุกปี
บัญชีข้อมูลวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์
คณะสงฆ์อำเภอเมือง ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน 21-11-61
คณะสงฆ์อำเภอนาแก 1-12-61
คณะสงฆ์อำเภอวังยาง ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม 1-12-61
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร 23-11-61
คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาทม 21-11-61
ตำบลส่งอำเภอ : ๑ ตุลาคม ของทุกปี
อำเภอส่งจังหวัด : ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี
การเสนอขอพระอุปัชฌาย์ ประจำปี
คณะสงฆ์อำเภอเมือง 2 รูป
คณะสงฆ์อำเภอธาตุพนม ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอท่าอุเทน ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาแก ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอวังยาง ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพง 1 รูป
คณะสงฆ์อำเภอศรีสงคราม ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอปลาปาก ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอเรณูนคร ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาหว้า 2 รูป
คณะสงฆ์อำเภอโพนสวรรค์ ยังไม่ส่ง
คณะสงฆ์อำเภอนาทม ยังไม่ส่ง
ตำบลส่งอำเภอ : ๑๕ สิงหาคม ของทุกปี
อำเภอส่งจังหวัด : ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี